Copy link để share
Mã cổ phiếu:

Số lượng cổ phiếu:

Giá mua:

Giá bán:

Biến động giá: %
Số tiền mua
Phí mua (0.3%)
Số tiền thực tế chi mua
Số tiền bán
Phí bán + thuế (0.3 + 0.1 = 0.4%)
Tiền bán thực tế thu về
Tiền thực lãi tương ứng %

Có thưởng cổ tức (Ẩn đi) Thưởng cổ tức (tiền mặt):
/1 cổ
Thưởng cổ tức (cổ phiếu):
%
Giá bán cổ phiếu thưởng:
Số tiền mua
Phí mua (0.3%)
Số tiền thực tế chi mua
 
Số tiền bán chỗ cổ phiếu mua
Phí bán + thuế (0.4%)
 
Số cổ phiếu thưởng
Số tiền bán cổ phiếu thưởng
Phí bán + thuế (0.4%)
Tiền thưởng
Thuế tiền thưởng (5%)
Tiền thưởng thực tế
 
Tiền tất cả thực tế thu về
 
Tiền thực lãi tương ứng %
© HUYPV 05/2022