Best facebook page banner size quality

When you use the size 1640 x 856 px, it’ll give you that perfect 1.91:1 aspect ratio. This size will also work on both mobile and desktop.

Vietnamese: Khi bạn sử dụng kích thước 1640 x 856 px, nó sẽ cung cấp cho bạn tỷ lệ khung hình 1,91: 1 hoàn hảo. Kích thước này cũng sẽ hoạt động trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Demo

facebook cover photo size


Tags: cover size fan page image resolution latest up to date the best