Bị tử hình có được hưởng bảo hiểm nhân thọ không

Nếu ai hỏi một người bị tử hình thì có được hưởng tiền bảo hiểm không thì câu trả lời là KHÔNG nhé

Điểm c Khoản 1 Điều 39 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định rằng:

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình bạn nhé.

Bên cạnh đó, tại Điều này còn có quy định về 02 trường hợp khác mà doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm như sau:

- Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;

- Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;

Bên cạnh đó, trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý: Trong những trường hợp không phải trả tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.


Tags: tư vấn quyền lợi đền bù tiền bảo hiểm