Xóa thư mục có rất nhiều files trên windows

Có thư mục bên trong nó nhiều thư mục, files con. Xóa bằng phím Delete thấy mãi mới xong, có khi cả chục phút. Vậy lần sau có cách nào khác làm sao xóa cho nó nhanh không?

Có nhé, xóa bằng lệnh command line thay vì bôi đen rồi ấn Delete hoặc Shift + Delete Cụ thể lệnh như sau:

del /f /s /q mydir 1>nul

rmdir /s /q mydir

Khi nào thử mà xem, xóa nhanh vãi ra ^^


Tags: xóa nhanh xóa lâu mãi không xong nhanh vãi thủ thuật